Jump to content

Main Page/zh

From Wikimania

正體中文

為維基狂2006橫幅
為維基狂2006橫幅

Azerbaycan dili (az) | Deutsch (de) | English (en) | Español (es) | Esperanto (eo) | Français (fr) | Italiano (it) | Nederlands (nl) | 日本語 (ja) | Português (pt) | Русский (ru) | Türkçe (tr) | 中文 (zh) | 한국어 (ko) +/-

歡迎來到第二屆維基媒體基金會年度會議。

2006維基年會獎寫作及媒體作品的提名現已開始!

「為維基狂2006」,是第二屆維基媒體國際年會,將於8月4-6日在美國麻省劍橋的哈佛法學院召開。「為維基狂」既是學術會議,也是社群活動,它將維基媒體不同計畫的成員召集到一起,交換見解、營建關係、匯報研究及計畫進展。會議也提供機會,使維基媒體人與見解相近的普通公眾可以會面並分享有關自由開放源碼軟體、自由知識創業計畫、全球圍紀類計畫等方面的想法。會議詳情…

敬請探查會議議程報名與會,參閱會議詳情,或就有關話題啟動探討。期待今年八月在麻州劍橋與你相會!

最新新聞

更多資訊

特別鳴謝慷慨襄助的贊助人解答亞馬遜諾基亞WikiHow, 油漆未乾問問雅虎!社文國際商用機器開放社會協會暨索羅斯基金會圍紀亞


查爾斯河畔劍橋夜景
查爾斯河畔劍橋夜景

简体中文

为维基狂2006横幅
为维基狂2006横幅

Azerbaycan dili (az) | Deutsch (de) | English (en) | Español (es) | Esperanto (eo) | Français (fr) | Italiano (it) | Nederlands (nl) | 日本語 (ja) | Português (pt) | Русский (ru) | Türkçe (tr) | 中文 (zh) | 한국어 (ko) +/-

欢迎来到第二届维基媒体基金会年度会议。

2006维基年会奖写作及媒体作品的提名现已开始!

「为维基狂2006」,是第二届维基媒体国际年会,将于8月4-6日在美国麻省坎布里奇的哈佛法学院召开。「为维基狂」既是学术会议,也是社群活动,它将维基媒体不同项目的成员召集到一起,交换见解、营建关系、汇报研究及项目进展。会议也提供机会,使维基媒体人与见解相近的普通公众可以会面并分享有关自由开放源码软件、自由知识创业项目、全球围纪类项目等方面的想法。会议详情…

敬请探查会议议程报名与会,参阅会议详情,或就有关话题启动探讨。期待今年八月在麻州坎布里奇与你相会!

最新新闻

更多信息

特別鸣谢慷慨襄助的赞助人解答亚马逊诺基亚WikiHow, 油漆未干问问雅虎!社文国际商用机器开放社会协会暨索罗斯基金会围纪亚


查尔斯河畔坎布里奇夜景
查尔斯河畔坎布里奇夜景

粵語

Wikimania 2006橫額
Wikimania 2006橫額

Azerbaycan dili (az) | Deutsch (de) | English (en) | Español (es) | Esperanto (eo) | Français (fr) | Italiano (it) | Nederlands (nl) | 日本語 (ja) | Português (pt) | Русский (ru) | Türkçe (tr) | 中文 (zh) | 한국어 (ko) +/-

歡迎參加 Wikimedia Foundation 第二次周年會議。

第二次國際 Wikimedia 會議─ Wikimania 2006 ─將會喺八月四號到六號喺美國麻省劍橋哈佛法律學院校園舉行。作為 Wiki 社區嘅盛事同埋科學會議, Wikimania 將 Wikimedia 各個計劃嘅成員集合埋一齊,交流意見、建立合作關係、同埋報告研究成果。哩項活動亦都會畀 Wikimedia 成員同公眾一個機會,分享同自由同開放來源軟件、自由知識同 Wiki 計劃有關嘅經驗。(更多關於 Wikimania 嘅資料…

請參閱會議流程報名出席,睇下更多有關會議嘅資料,或者就個別提目提出討論。希望八月可以喺劍橋見到你!

最新消息

  • 主題討論同圓桌會議
  • 聲音同影像傳送
  • 記錄同歷史檔案
  • 透過 IRC 參與
更多資料

查理斯河畔嘅劍橋夜景
查理斯河畔嘅劍橋夜景