Jump to content

Information/zh

From Wikimania

正體中文

Wikimania 2006 banner

其他語言:

English (en) | Español (es) | Français (fr) | 日本語 (ja) | Italiano (it) | Português (pt) | 中文 (zh) | +/-

一般資訊

「為維基狂2006」將於8月4日至8月6日在美國麻省劍橋哈佛法學院召開。亦請參見常見問題解答

赴會

與會

「為維基狂2005」檔案

去年的會議是在德國法蘭克福舉行。會議是具廣泛國際性的盛事,有來自50多個國家的380位參與者。2005年的會議網站存檔於元維基(英文),而其線上會議錄刊載於此處(英文)。

简体中文

Wikimania 2006 banner

其他语言:

English (en) | Español (es) | Français (fr) | 日本語 (ja) | Italiano (it) | Português (pt) | 中文 (zh) | +/-

一般信息

“为维基狂2006”将于8月4日至8月6日在美国麻省zh:坎布里奇哈佛法学院召开。亦请参见常见问题解答

赴会

与会

“为维基狂2005”档案

去年的会议是在德国zh:法兰克福举行。会议是具广泛国际性的盛事,有来自50多个国家的380位参与者 2005年的会议网站存档于元维基(英文),而其在线会议录刊载于此处(英文)。

粵語

Wikimania 2006 banner

其他語言:

English (en) | Español (es) | Français (fr) | 日本語 (ja) | Italiano (it) | Português (pt) | 中文 (zh) | +/-

一般資料

Wikimania 2006 將會由八月四號到六號喺美國麻省劍橋哈佛法律學院校園舉行。想知詳細啲嘅資料,請參考下常見問題

出席 Wikimania

  • 住宿 - Wikimania 嘅住宿資料

會議

Wikimania 2005 歷史檔案

舊年嘅會議喺德國黑森州(美茵河畔)法蘭克福舉行。哩次國際活動有嚟自超過五十個國家或地區總共三百八十個人參加。

二零零五年嘅資料保留咗喺 Meta-Wiki 。網上會議紀錄可以喺哩度搵到。